Organizator:

Prelegenci

gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Doktor honoris causa Uniwersytetu Obrony Ukrainy w Kijowie i Uniwersytetu Sił Powietrznych Ukrainy w Charkowie ,wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

Absolwent studiów humanistycznych w Uniwersytecie Gdańskim .  Pracował  w macierzystej uczelni jako filolog. W czasie studiów i pracy w Uniwersytecie Gdańskim – aktywny animator kultury studenckiej.  W latach 1979-2014 był oficerem WP, zajmował m.in. stanowiska Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, był też  :  Zastępcą Dowódcy Operacji Wojskowej UE w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej,  Asystentem Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, Radcą Ministra Obrony Narodowej, Rektorem Akademii Obrony Narodowej, Liderem Programu DEEP NATO w Ukrainie i  Doradcą NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie. W 1990 roku doktoryzował  się w naukach humanistycznych a w 2009 został doktorem habilitowanym  nauk wojskowych  w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. Równolegle ze służbą wojskową od 1990 roku pracował jako wykładowca psychologii i przedmiotów z zakresu nauk o polityce  i nauk o bezpieczeństwie w Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytecie Gdańskim, Pomezańskim Kolegium Teologicznym , Szkole Wyższej TWP-Wszechnica Polska, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i Akademii Obrony Narodowej.    W latach 2014–2016 członek Senior Advisory Council PfP Consortium. Zasiadał w 7-osobowym międzynarodowym zespole zarządzającym SAC (organizacja dla uczelni i instytutów badawczych z 80 państw świata zajmujących się bezpieczeństwem). W latach 2014–2015 był reprezentantem Polski - członkiem Rady NATO ds. Nauki (NATO Science and Technology Board-STB). W latach 2013–2016 był członkiem Rady Naukowej Bałtyckiej Akademii Obrony w Estonii (BALTDEFCOL . Od 2017 do 2020 roku był  członkiem Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.  Autor ponad 20 książek i kilkuset artykułów o tematyce dot. bezpieczeństwa. Założyciel i prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Od 1 marca 2018 – profesor  Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

płk rez. Piotr Gąstał

b. d-ca JW. GROM

płk rez. Piotr Gąstał

b. d-ca JW. GROM
Służbę w Jednostce Wojskowej GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespołach bojowych. Pełnił obowiązki m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy, zastępcy dowódcy Jednostki oraz d-cy JW. GROM.

Uczestniczył w tworzeniu Grupy Łodzi Bojowych oraz organizował Grupę Naprowadzania Lotniczego Wsparcia Ogniowego. Wielokrotnie wykonywał zadania poza granicami kraju (na Haiti, we Wschodniej Slawonii biorąc udział w operacji pochwycenia pierwszego zbrodniarza wojennego na Bakanach, w Kosowie i Iraku gdzie wykonywał operacje bojowe wspólnie z US NAVY SEALS i US ARMY SF). Ukończył wiele zagranicznych i krajowych kursów specjalistycznych, m.in.: Kurs Taktycznych Jednostek Antyterrorystycznych, Kurs Oficerów Wojsk Specjalnych w Fort Bragg (USA), Kurs Zarządzania Zasobami Obrony w Podyplomowej Szkole MW w Monterey (USA), Kurs Połączonych Operacji Specjalnych NATO w Oberammergau (Niemcy), Kurs Połączonego Wsparcia Ogniowego – US Air Force w Spangdahlem (Niemcy) oraz Zaawansowany Kurs Operacji Specjalnych w Tampie (USA).

Oprócz wyżej wymienionych kursów, ukończył m. in. Studia Podyplomowe w Naval Postgraduate School w Monterey (USA) w 2008 roku, gdzie obronił pracę na temat „Targeting civilians with indiscriminate Violence”. Ukończył studia politologiczne oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie swojej służby Piotr Gąstał uczestniczył w wielu ćwiczeniach, treningach i warsztatach taktycznych z partnerami z sił specjalnych USA, Europy i Afryki. Wielokrotnie doradzał w sprawach bezpieczeństwa i terroryzmu Polskiemu Prezydentowi, Premierowi, Ministrom Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych, Komendantowi Głównemu Policji. Wykładał gościnnie na wielu polskich uczelniach.

Za swoje zaangażowanie w służbę, dziąłalność społeczną i współpracę międzynarodową płk Gąstał został odznaczony wieloma medalami w tym; Krzyżem Zasługi za Dzielność, Gwiazdą Iraku, Medalem za Zaslugi dla Policji, Medalem Pro Patria, Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz na wniosek Kongresu Stanów Zjednoczonych flagą USA.

 

 

prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu / Instytut Zachodni

prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu / Instytut Zachodni
Kierownik Zakładu Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Główny analityk Instytutu Zachodniego. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Departamentu Stanu USA. Ekspert OBWE ds. bezpieczeństwa i terroryzmu.

Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów RP oraz nagrody naukowej ufundowanej przez Unię Europejską. Były Dziekan Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Redaktor naczelny „Przeglądu Strategicznego'' - czasopisma afiliowanego na platformie Scopus. Członek m.in: Komisji Bałkanistyki PAN czy Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Autor licznych publikacji z zakresu stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

assoc. Prof. Piotr GAWLICZEK, PhD, dr h.c. mult.

NATO DEEP eAcademy

assoc. Prof. Piotr GAWLICZEK, PhD, dr h.c. mult.

NATO DEEP eAcademy
Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu, Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony w Brukseli, Akademii Obrony NATO w Rzymie oraz Uniwersytetu Obrony Narodowej ChRL w Pekinie.

Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu, Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony w Brukseli, Akademii Obrony NATO w Rzymie oraz Uniwersytetu Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie. W sferze zainteresowań naukowych znajdują się kwestie interakcji cywilizacyjnych, zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, zwłaszcza e-learningu, mediów społecznościowych oraz sztucznej inteligencji. W dorobku znajdują się liczne opracowania naukowe dot. wspomnianych obszarów. Jest członkiem międzynarodowych gremiów zajmujących się kwestiami kształcenia zdalnego oraz kompetencji cyfrowych (Digital Dexterity). Autor koncepcji e-learningowych, dot. uczelni polskich oraz lider zespołów NATO wdrażających kompleksowe rozwiązań sfery kształcenia zdalnego w krajach partnerskich Sojuszu - w ramach programu Defence Education Enhancement Programme (DEEP) - m.in: Armenii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Iraku, Mauretanii, Tunezji oraz Ukrainy. Dyrektor NATO DEEP eAcademy (od 2020 roku). Doktor honoris causa Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy z Kijowa (2020) oraz Instytutu Wojskowego im. Korolowa z Żytomierza (2023). Honorowy profesor Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy z Kijowa (2023). Jego motto brzmi:

Nauczyciele nie będą i nie powinni być
zastąpieni platformami e-learningowymi.
Ale ci, którzy nie korzystają z platform e-learningowych,
zostaną zastąpieni przez tych,
którzy twórczo je wykorzystują
.

prof. Sajjan M. Gohel

NATO DEEP eAcademy

prof. Sajjan M. Gohel

NATO DEEP eAcademy
prof. Sajjan M. Gohel has a multi-disciplinary background in global security issues and professional military education (PME).

His research looks at the ideology that leads to international terrorism, the tactics and strategies of trans-national political violence, border security, the role of new media and the agendas of hostile state actors. Sajjan has conducted on-the ground primary research in over 25 countries. 

As International Security Director for the London-based Asia-Pacific Foundation, Sajjan monitors emerging geopolitical threats, whilst acting in a consultancy role for law enforcement agencies, foreign and defence ministries, multilateral organizations, and the global media.

Sajjan is a Visiting Teacher at the London School of Economics & Political Science (LSE). He is also the Editor for NATO’s Counter-Terrorism Reference Curriculum (CTRC) combining the expertise of academia, law enforcement, and defence practitioners. As an instructor and trainer for NATO’s Defence Education Enhancement Programme (DEEP), Sajjan serves as the Chairman for NATO DEEP’s Global Threats Advisory Group (GTAG) and is the host of the NATO podcast series, DEEP Dive. Sajjan is also an advisor to the Metropolitan Police’s Counter-Terrorism Advisory Network (CTAN).

Sajjan’s research is case-study driven and he has fieldwork experience in 23 countries. Sajjan has provided expert witness testimony to political standing committees on the evolving challenges in Ukraine, Afghanistan-Pakistan, Central Asia, Middle East and North Africa. Sajjan is the author of the upcoming book, “Doctor, Teacher, Terrorist: The Life and Legacy of Al-Qaeda Leader Ayman al-Zawahiri” which will be published by Oxford University Press in the Fall of 2023. 

dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI APEIRON

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie

dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI APEIRON

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
Założyciel Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. Obecnie pełni funkcję jej rektora.

Twórca istniejącego od 2012 roku Cracow Research Institute for Security Defence Skills „Apeiron” (Krakowskiego Instytutu Badań Bezpieczeństwa i Obronności). W 2017 roku uzyskał stopień dr. hab. nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wyniki badań zaprezentowane w rozprawie habilitacyjnej dotyczyły głównie problematyki kultury bezpieczeństwa narodowego. Pasje, jakie autor posiada poza zainteresowaniami naukowymi, zaowocowały uprawnieniami instruktora strzelectwa, karate, kick-boxingu i combat ju-jitsu. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie, International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society, a także Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych oraz wielokrotnym uczestnikiem Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata All Style Karate. Zdobył m.in. tytuł Mistrza Świata All Style Karate w 2006 r. Pod koniec lat 80. był instruktorem walki wręcz specjalnych jednostek policji (ekspertem cywilnym), w tym kompanii antyterrorystycznej w Krakowie. Jest autorem dwóch monografii wydanych za granicą, trzynastu monografii wydanych w kraju oraz około stu artykułów naukowych. Poza naukami o bezpieczeństwie interesuje się m.in. psychologią społeczną, socjologią, prakseologią. Z zagadnień prakseologicznych najistotniejsze są dla niego rozwiązania dotyczące walki wręcz, kontrterroryzmu, pożarnictwa i zarządzania kryzysowego.

dr hab. Kamil Mroczka, MBA

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Kamil Mroczka, MBA

Uniwersytet Warszawski
Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji (2023), doktor nauk społecznych (2014), absolwent programu Executive Master of Business Administration prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW (2017).

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie administracji rządowej i samorządowej oraz kontroli instytucji publicznych w Instytucie Nauk Politycznych UW. Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji związanych z zarządzaniem publicznym, decydowaniem oraz cyberbezpieczeństwem. Wieloletni praktyk administracji i zarządzania w administracji publicznej. Pracował m.in jako dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów, dyrektor Centrum Oceny Administracji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dyrektor generalny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz członek zarządu spółki NASK S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w organach nadzoru spółek prawa handlowego.

mjr rez. dr hab. inż. Jarosław Stelmach

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Safety Project

mjr rez. dr hab. inż. Jarosław Stelmach

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Safety Project
Badacz, trener i popularyzator bezpieczeństwa.

Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej państwa. Autor kilkudziesięciu monografii
i artykułów naukowych z tego zakresu. Prorektor w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego Apeiron w Krakowie. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Prezes Zarządu firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project sp. z o.o. oraz Fundacji Polski Instytut Bezpieczeństwa
i Obronności.  Pomysłodawca i organizator Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa Obiektów SAFE PLACE oraz Międzynarodowego Kongresu Antyterrorystycznego ICTC. Twórca kanału wiedzy
o bezpieczeństwie „Project Safe-TY” na platformie YouTube. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc rozprawę doktorską na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Emerytowany oficer Wojska Polskiego z wieloletnim doświadczeniem w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył wiele kursów
i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA, kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami o charakterze policyjnym podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego. Legitymuje się poświadczeniem bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE wydanym przez ABW. Ekspert zewnętrzny
w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie ochrony AT IK w latach 2017–2018. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Ekspert w Radzie Interesariuszy na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Rafał Batkowski

RBS

dr Rafał Batkowski

RBS
Inspektor Policji.

W okresie prawie 25 lat służby m.in.: Naczelnik Zarządu Operacji Antyterrorystycznych KGP; komendant wojewódzki Policji na Mazowszu i w Wielkopolsce oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP - Szef Krajowego Biura INTERPOL i Członek Zarządu EUROPOL.

Obecnie: Właściciel firmy doradczej RBS. Ekspert CEPOL oraz unijnych projektów PROSPERES i SHRINEs, a także Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Honorowy Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Obrony Narodowej.
Wykładowca akademicki, autor wielu publikacji z dziedziny bezpieczeństwa publicznego.

dr Radosław Hołda

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

dr Radosław Hołda

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Pełnomocnik Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. ds. bezpieczeństwa portu.

Oficer rezerwy, weteran IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Członek Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków. W latach 2012 – 2020 dyrektor biura bezpieczeństwa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

dr Natalia Moch

Wojskowa Akademia Techniczna

dr Natalia Moch

Wojskowa Akademia Techniczna
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności.

Badania naukowe i dydaktyczne koncentruje się na zagadnieniach związanych z systemem bezpieczeństwa narodowego, zarządzaniem kryzysowym, współczesnymi warunkami bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwem miasta. Autorka oraz współautorka kilku monografii naukowych oraz kilkudziesięciu rozdziałów w monografiach i artykułów naukowych. Jest recenzentem naukowym w czasopismach krajowych i zagranicznych.

dr Paweł Pajorski

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie

dr Paweł Pajorski

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych. Dyrektor Narodowy International Bodyguard Association Polska.

Jeden z czterech krajowych instruktorów IBA w zakresie ochrony bezpośredniej osób (bodyguarding). Certyfikowany bodyguard (certyfikat HQ IBA). Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony w specjalizacji ochrona osób i mienia i zarządzanie bezpieczeństwem oraz doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa. Członek Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zawodzie pracownika ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia. Przez 19 lat prowadził własną firmę ochrony. Jego zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół problematyki komercyjnej ochrony osób i mienia. Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 50 publikacji z dziedziny bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia oraz terroryzmu, w tym dwukrotnie współautor komentarza do ustawy o ochronie osób i mienia.

Jacek Białek

Główny specjalista ds. BHP, EHS Manager, EHS Coordinator

Jacek Białek

Główny specjalista ds. BHP, EHS Manager, EHS Coordinator
Rozpoczął studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 2007 roku, a także rozpoczął karierę zawodową jako elektryk.

Pracował głównie w przemyśle ciężkim przy budowie i rozbudowie hut w Polsce. Od 2013 roku aktywnie działa w branży BHP, zdobywając doświadczenie i silne zaplecze w przemyśle ciężkim (m.in przy budowie pieca pokrocznego walcowni gorącej czy ocynkowni wgłębnej), energetycznym (m.in przy budowie turbozespołu parowego w elektrociepłowni Tameh, North Wall Dublin Emergency Power Generation Project, CCGT Grudziądz), infrastrukturalnym i komercyjnym. W swojej karierze współpracował z General Electric, Mytilineos, Budimex, ArcelorMittal Poland, Siemens, ABB, SKANSKA, Danieli Centro combustion i innymi. Obszary aktywności zawodowej: Bezpieczeństwo i higiena pracy – przemysł ciężki i energetyczny, Audytor wiodący ISO 45001.

Robert Fintak

Polska Izba Systemów Bezzałogowych

Robert Fintak

Polska Izba Systemów Bezzałogowych
Prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych oraz firmy Terra Hexen, wyspecjalizowanej w systemach bezpieczeństwa dronowego.

Doktorant Politechniki Łódzkiej na wydziale Zarządzania. Absolwent studiów MBA Akademii Koźmińskiego, European Academy of Diplomacy oraz Akademii Sztuki Wojennej. Ekspert i doradca w zakresie systemów antydronowych. Posiada uprawnienia pełnomocnika systemu ISO 27001. Współautor pierwszego Standardu Bezpieczeństwa Dronowego dla Infrastruktury Krytycznej. W 2014 roku został uhonorowany tytułem absolwenta VIP Uniwersytetu Łódzkiego. Odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi.

Urszula Gawrysiak

Dyrektor w Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Urszula Gawrysiak

Dyrektor w Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
Urszula Gawrysiak jest absolwentką Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie zdobyła tytuł magistra prawa.

Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie BHP w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie oraz pedagogiczne studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Swoją pracę w obszarze bezpieczeństwa pracy rozpoczęła w Państwowej Inspekcji Pracy, jako inspektor specjalizujący się w nadzorze służby zdrowia. W 2004 r. podjęła pracę w UPS Polska na stanowisku Kierownika BHP. Od 2008 roku poświęciła się budowaniu kultury bezpieczeństwa w branży budowlanej, najpierw na stanowisku Kierownika BHP w Warbud S.A., a od 2012 w firmie Budimex, gdzie pełniła funkcję Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia. Tam też miała okazję uczestniczyć w powstaniu i rozwoju jednej z największych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej - Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Od 2019 objęła stanowisko Dyrektora Biura BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska w GK PKP Energetyka S.A.

mjr rez. mgr inż. Jacek Grzechowiak

mjr rez. mgr inż. Jacek Grzechowiak

Doświadczony menedżer ryzyka i bezpieczeństwa z doświadczeniem praktycznym w rozwoju i wprowadzaniu procedur zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, administracyjnych w instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych.

Od ponad 25 lat prowadzi projekty w obszarze bezpieczeństwa. Przez ponad 15 lat pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka w polskim oddziale Securitas. Zarządzał także bezpieczeństwem w firmach będących liderami w swoich branżach (m.in Avon, Celsa). Posiada gruntowną wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, audytów bezpieczeństwa, zarządzania kontraktami, ubezpieczeń OC i majątkowych oraz zarządzania szkodami. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Europejskiego, podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej, podyplomowe studia prawnicze w Akademii Leona Koźmińskiego, a także specjalistyczny kurs w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (obecnie Akademia Pożarnicza) oraz liczne szkolenia zagraniczne. W ramach działalności non profit aktywnie uczestniczy w pracach w Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP oraz innych organizacji. Jego specjalnością są audyty bezpieczeństwa oraz analiza podatności organizacji biznesowych na zagrożenia nietypowe (w tym hybrydowe). Od kilku lat w ramach własnej działalności RiskResponse wspiera organizacje biznesowe zarówno w zakresie zarządzania ryzykiem kontraktowym, jak i zarządzania bezpieczeństwem

Marcin Kożuszek

Safety Project

Marcin Kożuszek

Safety Project
Specjalista ds. bezpieczeństwa fizycznego.

Ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Jest kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej z doświadczeniem w dziale corporate security jednej z wiodących międzynarodowych korporacji finansowych. Obecnie doradca do spraw bezpieczeństwa i menedżer projektów w Safety Project. Specjalizuje się w sporządzaniu i uzgadnianiu planów ochrony oraz innych dokumentów z zakresu bezpieczeństwa i obronności, stale współpracując z instytucjami bezpieczeństwa narodowego na terenie całej Polski. Prowadzi aktywną działalność naukową i stale doskonali wiedzę podczas branżowych kursów i warsztatów.

Tomasz "Kuton" Kutycki

Centrum Ratownictwa

Tomasz "Kuton" Kutycki

Centrum Ratownictwa
Dyrektor Medyczny Centrum Ratownictwa we Wrocławiu. Ratownik Medyczny i Pielęgniarz Ratunkowy. Uczestnik wielu misji i działań medycznych poza granicami kraju.

Swoje 30 letnie doświadczenie w zakresie ratownictwa zdobył między innymi pracując w zespołach ratownictwa medycznego, oddziale intensywnej terapii, oddziale chirurgii urazowej, dyspozytorni medycznej. Wielokrotnie odznaczany, między innymi: Krzyżem Zasługi za Dzielność, The Military Medal of Merit, Bene Merito. Instruktor Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Instruktor surwiwalu i Wildernes Medicine. W wolnych chwilach czynny ratownik w wysokogórskiej bazie ratowniczej Bezpieczny Kazbek. W kręgu zainteresowań szeroko pojęta medycyna w warunkach ekstremalnych oraz sporty wysokiego ryzyka.

Marek "Pilen" Pilewski

Safety Project

Marek "Pilen" Pilewski

Safety Project
Przez 21 lat był funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu. Przez 13 lat służył w oddziale rozpoznania pirotechnicznego, radiologicznego i bio-chemicznego;

Przez 8 lat w oddziale szkolenia w zespole szkoleń specjalnych BOR, w tym 6 lat jako ekspert ochrony placówek dyplomatycznych oraz osób ochranianych w krajach takich jak: Irak, Afganistan, Libia, Syria, Iran i Pakistan.

Posiada następujące uprawnienia: instruktor samodzielnych działań pirotechnicznych, instruktor strzelania sportowego i bojowego, instruktor wspinaczki skałkowej, speleologii i ratownictwa z powietrza, instruktor survivalu, ratownik pola walki. Obecnie prowadzi aktywną działalność w sektorze ochrony osobistej TEAM LIDER. Jest współautorem programu szkolenia dla administracji publicznej z ramienia Collegium Civitas z inicjatywy Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Jest organizatorem i głównym prowadzącym szkoleń z zakresu ratownictwa taktycznego, strzelania bojowego oraz taktyki ochrony VIP w różnych środowiskach (służby mundurowe, grupy proobronne, cywilne).

Marcin Pyclik

Polska Izba Ochrony

Marcin Pyclik

Polska Izba Ochrony
Prezes Zarządu Polskiej Izby Ochrony. Właściciel i Prezes Zarządu Grupy Ochrony KONWÓJ.

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony osób i mienia Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od niemal 30 lat czynnie związany z branżą ochrony osób i mienia, zarówno jako zarządzający, jak również bezpośrednio dowodzący dużymi operacjami ochronnymi, zabezpieczaniem imprez masowych i ochroną osób.  Uczestnik licznych specjalistycznych i branżowych kursów i szkoleń. Prelegent podczas krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej, antyterroryzmu i ochrony biznesu. Od 16 lat zasiada w zarządzie Polskiej Izby Ochrony, a od 2017 roku pełni funkcję jej Prezesa.  Wiceprezes Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC. Członek Stałej Grupy Eksperckiej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych, International Bodyguard Association oraz Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych.  W 2011 roku uzyskał tytuł rzeczoznawcy Polskiej Izby Ochrony z zakresu ochrony osób, mienia i zarządzania bezpieczeństwem. Ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, sternik motorowodny. Posiada uprawnienia prowadzącego strzelania. 

Justyna Siekierczak

Polska Izba Systemów Bezzałogowych

Justyna Siekierczak

Polska Izba Systemów Bezzałogowych
Doświadczona specjalistka w dziedzinie wykorzystania dronów zarówno w sektorze biznesowym, jak i w służbach mundurowych.

Przez ostatnie 10 lat aktywnie uczestniczyła w rozwoju branży w Polsce, angażując się w wprowadzaniu na rynek polski produktów m.in. z USA, Niemiec i Chin. Jest odpowiedzialna za wdrażanie innowacyjnych polskich technologii związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Jej bogate doświadczenie obejmuje nie tylko krajowe projekty, lecz także realizację międzynarodowych wdrożenia. Posiada głęboką wiedzę na temat rynku i dynamicznie rozwijającej się technologii dronów. Ma szerokie rozeznanie w obszarze łańcuchów dostaw oraz dostępności globalnych stanów magazynowych, co jest kluczowe w kontekście sytuacji kolejnych konfliktów, gdzie drony wykorzystywane są do działań na polu walki na całym świecie.

Jakub Sobek

Polska Izba Systemów Alarmowych

Jakub Sobek

Polska Izba Systemów Alarmowych
Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Robotyki i Automatyki, specjalność Systemy wizyjne i multimedialne. W swojej pracy naukowej zajmował się m.in. implementacją algorytmu SWIFT do rozpoznawania odcisków palców.

Po studiach rozpoczął pracę na stanowisku trenera technicznego, specjalizując się w szkoleniach dotyczących systemów wizyjnych, termowizyjnych i perymetrycznych. Od 2012 roku po zdaniu egzaminów jest trenerem technicznym  systemów wizyjnych IP oraz rozwiązań termowizyjnych. Od roku 2015 jest pracownikiem dydaktycznym Polskiej Izby Systemów Alarmowych, gdzie na kursie pt. ”Zewnętrzne systemy zabezpieczeń” prowadzi wykład nt. termowizji oraz jej wykorzystania w zewnętrznych systemach zabezpieczeń. Od roku 2019 jest członkiem zarządu Polskiej Izby Systemów Alarmowych. W roku 2022 rozpoczął współpracę z firmą RCS Engineering Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika Wsparcia Technicznego. Pełni także funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa technicznego oraz prowadzi działania audytowe w wielu instytucjach. Jest autorem wielu publikacji w prasie branżowej, gdzie w głównej mierze skupia się na tematyce termowizji, systemów perymetrycznych oraz analizy wideo.

Maciej Solski

Centrum Ratownictwa

Maciej Solski

Centrum Ratownictwa
Założyciel Centrum Ratownictwa, Członek Zarządu Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu na kierunku Ratownictwo Medyczne.

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, uzyskując kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego.

Ponadto ukończył studia podyplomowe z Psychologii Pracy i Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest także Członkiem Rady Fundacji Polskiej Organizacji Ratowniczej oraz Liderem zespołu wdrożeniowego projektu Rescue Glass.

Przez ostatnie 20 lat aktywnie zaangażowany w ratownictwo i pomoc. Na początku kariery pracował jako ratownik wodny, sternik motorowodny, dyspozytor, sanitariusz, a następnie ratownik medyczny w zespołach Państwowego Ratownictwa Medycznego. Równocześnie współtworzył największy w Polsce ośrodek szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy, czyli Centrum Ratownictwa. Od 8 lat pełni funkcję kierownika, zarządzając zespołem ponad 200 Instruktorów i nadzorując cały proces świadczenia usług.